به دنبال نامهای جدید"پسر"باپیشوند"محمد"

تمامی نامهاتوسط فرامرزمیرشکارترکیب وایجادشده است.

تازگی ودلنوازی وپرمحتوایی ملاک ساخت نامهای ترکیبی جدید بوده است.

محمدآرین:محمد(ستوده)+آرين : سفيد پوست آريائي
محمداوژن:محمد(ستوده)+اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز

محمدآمِن: محمد(ستوده)+آمن(درامان/اشاره به نام مادرپیامبراسلام"ص")

محمدآیلین: محمد(ستوده)+آیلین(هاله ی ماه)

محمدبهنود:محمد(ستوده)+بهنود : سلامت ، عافيت

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

محمدبوژان:محمد(ستوده)+بوژان : رشد کرده - نامي کردي

محمدبیتا:محمد(ستوده)+بيتا : بي همتا ، بي مانند/بیتا درترکیب قابل تعمیم به نام پسرنیز هست.

محمدپارسا:محمد(ستوده)+پارسا : پاکدامن ، زاهد
محمدپدرام:محمد(ستوده)+پدرام : آراسته ، نيکو ، شاد

محمدپرهام:محمد(ستوده)+پرهام : نام فارسی ابراهیم،پدرمهربان،بسیارشاد،پیرهمه،فرشته خوبی

محمدپوران:محمد(ستوده)+پوران : جانشين ، يادگار

محمد پویا: محمد(ستوده)+پویا: پرتلاش ،پرموفقیت،پرتحرک

محمدپیام:محمد(ستوده)+پيام : الهام ، وحي ، پيغام

محمدتارا:محمد(ستوده)+تارا : ستاره

محمدتینا:محمد(ستوده)+تينا : گل ، نامي کردي

محمددیبا:محمد(ستوده)+ديبا : پارجه ابريشمي رنگي ، روي زيبا
محمد رهام:محمد(ستوده)+رهام : نام پسر گودرز

محمدساینا:محمد(ستوده)+ساينا : خانداني از موبدان زردشتي ، سيمرغ

محمدسپهر:محمد(ستوده)+سپهر:آسمان ، نام فرزند کيخسرو

محمدشمین:محمد(ستوده)+شمين: خوشبو، خوش عطر 

محمدشینا:شينا : محمد(ستوده)+قدرتمند ، توانا - نامي کردي

محمدفراز:محمد(ستوده)+فراز(شکوه وبزرگی)

محمدفربار:فربار :محمد(ستوده)+ همراه خوب و شايسته

محمدفرجاد:محمد(ستوده)+فرجاد(فاضل ودانشمند)

محمدفرهام:محمد(ستوده)+فرهام:نیک اندیش

محمدفرخ:محمد(ستوده)+فرخ : تابان و زيبا - نام يکي از اميران سيستان در عهد سلجوقيان

محمدفرداد:محمد(ستوده)+فرداد : داده شکوه وزيبائي

محمدفردیس:محمد(ستوده)+فرديس : بهشت ، بوستان

محمدفرزاد:محمد(ستوده)+فرزاد : زاده فرو شکوه
محمدفرزام:محمد(ستوده)+فرزام : شايسته و لايق - نامي کردي

محمدفرزان:محمد(ستوده)+فرزان : عاقل ، حکيم ، دانشمند
محمدفرزین:محمد(ستوده)+فرزين : عالم ، وزير دربار

محمدفرنود:فرنود : محمد(ستوده)+دليل و برهان

محمدفرنوش:فرنوش :محمد(ستوده)+ شکوه ،فرنوش: نام پادشاه باستاني ماد

محمدفروز:فروز :محمد(ستوده)+ روشنائي ، روشني
محمدفرهود:فرهود : صداقت و راستي در دين

محمدفرین:محمد(ستوده)+فرين : يگانه ، شکوه دين ، مخفف فروردين ماه اول بهار

محمدلقا:لقاء :محمد(ستوده)+ چهره ، سيما
محمدمانا:محمد(ستوده)+مانا:ماندگار

محمدمرام:محمد(ستوده)+مرام:روش،خلق وخو،رفتار

محمدهوتن:محمد(ستوده)+هوتن : خوش اندام

محمدهورتاش:محمد(ستوده)+هورتاش : همچون خورشيد

محمدهورزاد:محمد(ستوده)+هورزاد : زاده خورشيد

محمدهومان:محمد(ستوده)+هومان : نيک انديش ، نام يکي از سرداران افراسياب و نيز نام برادر پيران ويسه

محمدهومن:محمد(ستوده)+هومن:نیک اندیش

محمدهیوا:محمد(ستوده)+هيوا : اميد وآرزو

محمدوامق:محمد(ستوده)+وامق :دوست دارنده ، عاشق

محمدوریا:محمد(ستوده)+وريا : بيدار، آگاه - نامي کردي براي پسران

محمدیاشار:محمد(ستوده)+ياشار : عمر کننده ، نامي ترکي براي پسران

محمدبهتاش:محمد(ستوده)+بهتاش : خوب ومانند

محمد ویدا:محمد(ستوده)+ويدا : آموزنده و تعليم دهنده
محمدهژیر:محمد(ستوده)+هژير : خوب چهره

 


برچسب‌ها: محمد
[ دوشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۹ ] [ ] [ ]
[ ]